โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทยา PLC

 

โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ พัทยาหรือเรียกสั้น ๆ ว่า โรงเรียน PLC หรือโรงเรียน PLC และเทรนนิ่งเซ็นเตอร์. โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ พัทยา และเทรนนิ่งเซ็นเตอร์มีทั้งหมดสองสาขาโดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

ทางโรงเรียน PLC ได้ผ่านมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับดีมาก ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

นักเรียนและหลักสูตร

 

โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทยา เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น อเมริกัน ออสเตรเลีย อังกฤษ และยุโรป รวมทั้งรัสเซีย จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ฯลฯ.

ทางโรงเรียน PLC เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษและเรียนพิเศษสำหรับเด็กนักเรียนชาวไทย.

หลักสูตรการเรียนทั้งหมดของทางโรงเรียนจะมุ่งเน้นการเรียนในทักษะด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างที่วางไว้ โดยหลักสูตรภาษาของทางโรงเรียนจะใช้หนังสือและสื่อการเรียนที่เป็นมาตราฐาน โดยมีสื่อการเรียนที่เสริมขึ้นมาพิเศษซึ่งจัดทำโดยแผนกการฝึกอบรมของทางโรงเรียน โดยทางโรงเรียนตรวจสอบหลักสูตรการเรียนทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าสื่อของทางโรงเรียนนั้นจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุดสำหรับผู้เรียน รวมทั้งวิธีการสอน.

 

About Pattaya School of Languages and Computers

โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทยา (PLC)

 

โรงเรียน พีแอลซี ตั้งอยู่ที่ถนนพัทยากลางซึ่งเป็นสาขาใหญ่ของทางโรงเรียน อาคารเรียน เป็นตึกสามคูหา 4 ชั้นและมีห้องเรียนหลายห้องและห้องอื่นๆเช่น ห้องธุรการ ห้องรับรองแขก ห้องฝึกอบรม และห้องอาหารซึ่งจะอยู่ที่ชั้นล่าง พร้อมเครื่องปรับอากาศ ทุกห้อง ดังกล่าว ที่สาขานี้เปิดทุกหลักสูตรรวมถึงหลักสูตรต่างๆสำหรับวีซ่านักเรียน.

 

PLC Training Centre

ศูนย์ฝึกอบรมพีแอลซี

 

ศูนย์ฝึกอบรมเป็นแผนกหนึ่งภายในโรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทยา ( PLC ) ห้องฝึกอบรมที่มีอุปกรณ์ครบครันจำนวนสองห้อง โดยศูนย์ฝึกอบรมของทางโรงเรียนได้รับโดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการสำหรับการฝึกอบรมนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร TEFL (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) รวมทั้งการฝึกอบอบรมครูของทางโรงเรียนซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง.

 

 

 

หลักสูตรภาษา

 

การสอบวัดระดับทางภาษา หนังสือเรียนและสื่อการเรียนของโรงเรียนเป็นมีมาตารฐานตาม CEFR หลักสูตรภาษารวมทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของหลักสูตรภาษาทั่วไปคือการพัฒนาทักษะภาษา (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงสูง.

หลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และสนทนามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาใหม่อย่างรวดเร็วโดยการเรียนคำศัพท์และตัวอย่างประโยค โดยมีสื่อการเรียนและวิธีการสอนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เรียนที่เรียนภาษา (เช่น เรียนภาษาไทยในประเทศไทย) และเรียนเกี่ยวกับภาษาที่ใช้งานทั่วไปในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน.

ภาษาอังกฤษ

 • คำศัพท์และการสนทนา (ผู้เริ่มเรียนภาษาใหม่และสร้างคำศัพท์)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (อายุตั้งแต่ 7-12 ปี)
 • ESP– ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ

ภาษาไทย

 • คำศัพท์และการสนทนา (ผู้เริ่มเรียนภาษาใหม่และสร้างคำศัพท์)
 • หลักสูตรภาษาทั่วไป (การเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง)
 • หลักสูตรวัฒนธรรมไทย

ภาษาเยอรมัน

 • การเตรียมความพร้อมสำรับการสอบ A1 เพื่อยื่นของวีซ่า
 • หลักสูตรภาษาสำหรับการใช้งานทั่วไป
 • หลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมัน

 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์

 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ของทางโรงเรียนจะครอบคลุมเนื้อหาหลัก 3 เรื่องได้แก่: ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ โดยจะระบุจำนวนชั่วโมงเรียนและเรื่องที่เรียนไว้ในประกาศนียบัตร.

ในบางหลักสูตรผู้เรียนสามารถทำการทดสอบจากสถาบันอื่นที่ได้มตราฐานสากล ซึ่งในกรณีนี้ผู้เรียนสามารถเรียนออนไลน์และได้รับการรับรองโดยสถาบันเจ้าของหลักสูตรนั้น ซึ่งอาจจะอยู่ภายใต้การแนะนำโดยครูผู้สอนของโรงเรียนหรือผู้เรียนอาจเรียนด้วยตัวเองที่บ้าน.

หากผู้เรียนต้องการเรียนหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์แบบเฉพาะเจาะจงและต้องการประกาศนียบัตรจากโรงเรียน PLC กรุณาติดต่อทางโรงเรียน.

 

เปิดดูหลักสูตรทั้งหมด

 

วีซ่านักเรียนสำหรับชาวต่างชาติ

 

ทางโรงเรียน PLC สามารถช่วยในด้านการสมัครเรียนสำหรับชาวต่างชาติที่ตัองการวีซ่านักเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน อย่างไรก็ตามผลการยื่นวีซ่าไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางโรงเรียนแต่ขึ้นอยู่กับสำนักตรวจคนเข้าเมือง สถานทูต และตัวผู้สมัครเอง.

หากผู้เรียนยังอยู่ที่ต่างประเทศและต้องการเดินทางมาเรียนที่ประเทศไทย ทางโรงเรียน PLC สามารถช่วยแนะนำและหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตประจำวันและที่พักอาศัยในประเทศไทยได้.

วีซ่านักเรียนสำหรับชาวต่างชาติสามารถอยู่ในประเทศไทยได้หกเดือนถึงหนึ่งปี หรือสามารถต่อวีซ่าได้ปีต่อปีโดยขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใด.

 

ประกาศนียบัตรและการทดสอบ

 

การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ

ทางโรงเรียน PLC มีหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ การทดสอบและใบประกาศนียบัตรต้องทดสอบจากศูนย์สอบที่ได้การรับรอง (เช่น การสอบ KET ของแคมบริดจ์).

ทางโรงเรียน PLC เปิดหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบการสอบดังต่อไปนี้ : IELTS, TOEIC, TOEFL, KET, PET, FCE, และ BEC. โดยการทดสอบและใบประกาศนียบัตรต้องทดสอบจากศูนย์สอบที่ได้การรับรอง ซึ่งทางโรงเรียน PLC สามารถเตรียมความพร้อมก่อนสอบให้เท่านั้น นักเรียนสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์นี้.

ดูรายละเอียดการสอบ

 

ใบประกาศนียบัตรที่ออกโดยโรงเรียน PLC: ใบประกาศนียบัตรของโรงเรียน PLC ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ หลักสูตรภาษาไทย และการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) ซึ่งหลักสูตร TEFL เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล.

ใบประกาศนียบัตรของโรงเรียน: ใบประกาศนียบัตรของหลักสูตรของโรงเรียน PLC จะมีการระบุจำนวนของชั่วโมงของการเรียนภาษา และวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นการรับรองการเข้าเรียนของนักเรียนเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถนำมาประกอบสำหรับการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ เพื่อเพิ่มหน่วยกิตในรายวิชาและการขอใบประกอบวิชาชีพครูได้.

หลักสูตรวัฒนธรรมเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาโดยโรงเรียน PLC อย่างไรก็ตามหลักสูตรนี้ไม่ใช่หลักสูตรทางการที่สามารถใช้ประประกอบการขอใบประกอบวิชาชีพครูได้.

 

 

ติดต่อโรงเรียน PLC...

contact email 

ส่งข้อความถึงโรงเรียน PLC:
 

Online: ส่งชื่อ อีเมล์ และคำถามหรือข้อเสนอแนะ ทางโรงเรียน PLC จะตอบกลับหรือส่งข้อมูลรายละเอียดแก่ท่าน.

เยื่ยมชมโรงเรียน PLC: โทรสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเรียน ตารางเรียน และโปรโมชั่นต่างๆ โดยพนักงานของเรามีความเป็นกันเองและการให้คำแนะนำกับผู้เรียน.

 

โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ พัทยา

 

 • โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทยา 194/10-11 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 • เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 – 19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น
 • โทร : 038 421 819
 • มือถือ: 086 367 0757
 • แฟกซ์ : 038 360 175

 

 

 

PLC School Branches in Central and North Pattaya

 

Map PLC Pattaya Klang