การเปรียบเทียบแต่ละหลักสูตร

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ
หลักสูตรการแบบส่วนตัว

สถานที่เรียน: เรียนที่โรงเรียน PLC

ผู้เรียนระดับพื้นฐาน ถึงระดับสูง (รวมถึงระดับเริ่มต้น).

การเรียนแบบส่วนตัวสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจโดยหลักสูตรนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพในด้านการใช้ภาษาในการทำงานและการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ.

 • การเรียนแบบตัวต่อตัว
 • การเรียนแบบคู่
 • การเรียนแบบกลุ่ม
 • การเรียนออนไลน์โดยมีอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำที่โรงเรียน PLC
 • การเรียนออนไลน์กับอาจารย์ (ทางออนไลน์)
 • การเรียนออนไลน์ (ด้วยตนเอง)
 
 

วีซ่านักเรียน: สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจสามารถทำวีซ่านักเรียนได้หากนักเรียนลงทะเบียนเรียนตามเวลาและจำนวนชั่วโมงเรียนตามกฏระเบียบและเงื่อนไขของวีซ่านักเรียน.

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ
สำหรับองค์กรและบริษัท

สถานที่เรียน: เรียนที่บริษัทของท่านหรือเรียนที่โรงเรียน PLC

ผู้เรียนระดับพื้นฐาน ถึงระดับสูง (รวมถึงระดับเริ่มต้น).

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจสามารถเรียนได้ที่บริษัทของท่านหรือเรียนที่โรงเรียน PLC โดยมีเป้าหมายการเรียนเพื่อพัฒนา ด้านการสื่อสารทางธุรกิจ (การสื่อสารทางอีเมล์ การสื่อสารทางโทรศัพท์ การประชุม การนำเสนองาน การเขียนรายงาน เป็นต้น)

 • แบบวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและการเรียนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นเนื้อหาเฉพาะด้าน
 • กลุ่มเรียนแบบกลุ่ม
 • การสอบวัดผลและรายงานผลการเรียน
 • การเรียนออนไลน์โดยมีอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำในเวลาเรียน
 • สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์มีอายุการใช้ได้ถึง 12 เดือน
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นเนื้อหาเฉพาะด้านสำหรับอุตสาหกรรม องค์กรและบริษัท เช่น คำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทั่วไป.