หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ

สำหรับเรียน ตัว ต่อ ตัว และเรียนกลุ่ม

 

รายละเอียดหลักสูตรโดยย่อ

 • การสอบวัดระดับ
 • การประเมินเป้าหมายการเรียน
 • แนะนำระดับเรียนของผู้เริ่มต้นเรียน (Starter)
 • ระดับการเรียนรู้แบ่งเป็น 5 ระดับ – ระดับพื้นฐาน (Elementary)ถึงระดับสูง(Advanced)
 • สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยพร้อมทั้งคลิปเสียง วีดีโอ และแบบฝึกหัดการเรียน
 • ภาษาอังกฤษการออกเสียงและคำศัพท์แบบอังกฤษ
 • ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและสำออกเสียงและคำศัพท์แบบอเมริกัน
 • ประโยคต้นแบบสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
 • ภาษาที่ใช้ในการโต้ตอบทางอีเมล์และทางโทรศัพท์
 • คำศัพท์ทางธุรกิจและศัพท์ทางธนคาร
 • การพัฒนาทักษะการพูดและฟัง
 • การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน
 • คำศัพท์สำหรับการใช้งานทั่วไปและศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ และการใช้ภาษา
 • มารยาทการใช้ภาษาทางสังคมและทางธุรกิจ
 • การมุ่งเน้นการแก้ไขจุดบกพร่องทางภาษาที่ตรงจุด
 • การสอบวัดผลและประเมิณผล
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การเรียนในชั้นเรียนจะประกอบด้วยการแสดงบทบาทสมมติ การทำแบบฝึกหัด เพื่อสร้างความมั่นใจ การสนทนา และการฝึกพูกและฟัง

ราค่าลงทะเบียนเรียนรวม :

 • หนังสือเรียน
 • สื่อการเรียน DVD
  • เสียงและวีดีโอ
  • แบบฝึกหัดด้วยตนเอง
  • การทอดสอบด้วยตนเอง
  • ตัวอย่างการใช้ภาษาและประโยคต้นแบบ

 

โดยหลักสูตรนี้นักเรียนควรมีระดับภาษาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (Elementary) ขึ้นไปหรือที่สูงกว่า และมีความเข้าใจในโครงภาษาอังกฤษพื้นฐาน หากผู้เรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ(New learners)และระดับต้น (Beginners) ควรเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป ก่อน โดยผู้เรียนสามารถสอบวัดระดับภาษาของผู้เรียน

 

การเรียนรู้แบบผสมผสานของโรงเรียน PLC

การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสื่อการเรียนแบบดิจิตอล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเวลาเรียนหรื่อนอกเหนือเวลาเรียนได้

การเรียนรู้แบบออนไลน์ - ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตัวเองด้วยใช้รหัสผ่านในการล็อกอินเข้าระบบ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง - หนังสือเรียนและแผ่น DVD ประกอบด้วย แบบฝึกหัด และแบบทดสอบอย่างครบถ้วนสำหรับการเรียนด้วยตนเองโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

สื่อการเรียนรู้ของทั้งสองนี้มีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน โดยส่วนที่ต่างกันคือการเข้าถึงสื่อนั้นๆ ซึ่งนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองที่บ้านหรือฝึกฝนและเตรียมตัวสำหรับการเรียนในบทถัดไปได้จากสื่อการเรียนรู้ทั้งหมดนี้

 • การเรียนในชั้นเรียนและการเรียนด้วยตนเองที่บ้าน
 • การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ช่วยแนะนำ
 • การทำแบบทดสอบความรู้ด้วยตนเอง
 • การฝึกฝนการทำแบบฝึกหัด โดยใช้คลิปเสียงและวีดีโอ
 • การปรับใช้ตัวอย่างต้นแบบทางภาษา

 

 

อัตราค่าเล่าเรียนและหลักสูตร

การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจผ่านระบบออนไลน์และเรียนในชั้นเรียน

 

PLC Business English Online

หากผู้เรียนต้องการการเรียนรู้ด้วยตัวเองนักเรียนสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ที่บ้านโดยไม่มีอาจาย์สอน ซึ่งทางโรงเรียนPLCมีหลักสูตรนี้ให้แก่ผู้เรียนที่สนใจพร้อมหนังสือเรียนและรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถทำการทดสอบได้เลย

 

 • 1 x ชุดสื่อการเรียนรู้ (1 ชุดต่อระดับ)
 • ราคาเริ่มต้นที่ 550 บาท/ชุด(ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง)

 

ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจแบบเต็มหลักสูตร
 

 

PLC Business English

โดยหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะเรียนที่โรงเรียนพีแอลซีพร้อมทั้งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (เรียนแบบผสมผสาน) โดยอาจารย์ช่วยในคำแนะนำในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในจุดที่ต้องพัฒนา ซึ่งผู้เรียนจะมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะ เช่น การพูด การฟัง และแบบฝึกหัดแสดงบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนต่างชาติสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้พร้อมทำวีซ่านักเรียนได้กับทางโรงเรียน

 

 • ราคาต่อ 20 ชั่วโมง
 • one-to-one
 • from เริ่มต้นที่ 12,500 บาท/ท่าน
วีซ่านักเรียนสำหรับชาวต่างชาติ

 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

 

PLC Business English and Exam Preparation

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจของโรงเรียน PLC นั้นสามารถฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทดสอบด้านภาษา (เช่น TOEIC) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพื่อการปรับพื้นฐานทางภาษาก่อนการทดสอบหรือรวมถึงการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ (การฝึกทำข้อสอบ).
 

 

 • ราคาต่อ 20 ชั่วโมง
 • one-to-one
 • from เริ่มต้นที่ 13,000 บาท/ท่าน

 

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ
 

 

English Placement Tests

การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้เรียนในหลักสูตรที่เหมาะสม โดยหลักสูตรนี้ได้รวมแบบฝึกหัดข้อสอบออนไลน์ (สามารถทำที่บ้านหรือที่โรงเรียนPLC) หรือการทำข้อสอบแบบปรนัยเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ (สอบที่โรงเรียนPLC) การสอบวัดระดับแบบออนไลน์สามารถใช้ได้กับหลักสูตรการเรียนแบบออนไลน์เท่านนั้น

 

 • ข้อสอบวัดระดับแบบออนไลน์
 • ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท/ท่าน

 

 

การเรียนแบบตัวต่อตัว คู่ หรือกลุ่ม

 

การเรียนแบบตัวต่อตัว เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

การเรียนแบบคู่ ในชั้นเรียนจะมีผู้เรียนสองคนที่มีระดับภาษาอยู่ในระดับเดียวกันเพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจเมื่อเรียนกับเพื่อนและช่วยเหลือกันในชั้นเรียน

การเรียนแบบกลุ่ม จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสังคมและรู้สึกมีส่วนร่วมในชั้นเรียนใหญ่ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนกับเพื่อนหรือผู้ร่วมงาน

บริษัทและองค์กรธุรกิจสามารถจัดกลุ่มการเรียนได้ทั้งกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่สำหรับพนักงานในองค์กร โดยสามารถเรียนได้ที่โรงเรียน PLC หรือที่สำนักงานของท่าน

 

ดูรายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุริกิจทั้งหมด

ชั่วโมงเรียนและส่วนลด

 

หากหลักสูตรที่ผู้เรียนเลือกเป็นหลักสูตรที่รวมการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีจำนวนชั่วโมงเรียนที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถจัดชั่วโมงเรียนและการลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่ผู้เรียนต้องการหรือตามงบประมาณของผู้เรียน โดยส่วนลดจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน (คู่หรือกลุ่ม)

หากผู้เรียนมีเพื่อนที่ต้องการสมัครเรียนด้วยกันจะได้รับส่วนลด (เรียนคู่หรือกลุ่ม) การเรียนแบบกลุ่มเล็ก (สามคนหรือมากกว่า) หรือผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกับกลุ่มที่เปิดสอนอยู่แล้ว

หมายเหตุ:  สำหรับนักเรียนวีซ่าต้องเข้าชั้นเรียนตามชั่วโมงที่กำหนด

 

เยี่ยมชมโรงเรียน PLC หรือ ติดต่อสอบถามราคาและข้อมูลการเรียน

ส่วนลด: จำนวนชั่วโมงเรียนมีให้เลือกตั้งแต่ 10 ชั่วโมง, 20 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมง ส่วนลดขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่ลงทะเบียนและ จำนวนนักเรียนในชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนต่างชาติ: หากนักเรียนต้องการวีซ่านักเรียน (6 เดือนหรือ 1 ปี) นักเรียนต้องมาเรียนตามจำนวนชั่วโมงและจำนวนวันตามที่กฏหมายกำหนด

 

ติดต่อโรงเรียน PLC...

contact email 

ส่งข้อความถึงโรงเรียน PLC:
 

Online: ส่งชื่อ อีเมล์ และคำถามหรือข้อเสนอแนะ ทางโรงเรียน PLC จะตอบกลับหรือส่งข้อมูลรายละเอียดแก่ท่าน.

เยื่ยมชมโรงเรียน PLC: โทรสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเรียน ตารางเรียน และโปรโมชั่นต่างๆ โดยพนักงานของเรามีความเป็นกันเองและการให้คำแนะนำกับผู้เรียน.

 

โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ พัทยา

 

 • โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทยา 194/10-11 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 • เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 – 19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น
 • โทร : 038 421 819
 • มือถือ: 086 367 0757
 • แฟกซ์ : 038 360 175

 

 

 

PLC School Branches in Central and North Pattaya

 

Map PLC Pattaya Klang