การพัฒนาการสื่อสารในสถานที่ทำงาน

 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกธุรกิจ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าและพนักงาน หากพนักงานมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีก็จะสามารถส่งผลทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ทางธุรกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจของโรงเรียน PLC มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อธุรกิจมากขึ้น

 • การพัฒนาทักษะทางด้านการพูดและการฟัง
 • การพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและการเขียน
 • การใช้ภาษาและคำศัพท์ธุรกิจเฉพาะและทั่วไป
 • มารยาทการใช้ภาษาทางสังคมและทางธุรกิจ
 • การเน้นทักษะภาษาเฉพาะด้าน
 • การสร้างความมั่นใจและการนำไปใช้

 

การจัดการหลักสูตร

 

การติดตามผลการเรียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการฝึกอบรมพนักงานซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจของโรงเรียน PLC มีการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตลอดหลักสูตรรวมไปถึงการวัดผลเพื่อที่จะข้ามไปสู่ระดับที่สูงกว่า

 • การทดสอบที่มีมาตรฐาน
 • การประเมินและแบบวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน
 • ผู้เรียนมีการวัดผลการเรียนตลอดหลักสูตร
 • ผู้เรียนมีการประเมินผลการเรียนตลอดหลักสูตร
 • แบบรายงานผลการเรียนหลังจบหลักสูตรและการประเมินผลรายบุคคล
 • คำแนะนำสำหรับการเรียนอย่างต่อเนื่อง

 

การเรียนรู้แบบผสมผสาน

 

การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยมีการใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจโดยสื่อเหล่านี้จะอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถควบคุมช่วงเวลาเรียน สถานที่เรียน และระยะเวลาในการเรียนได้และรวมไปถึงผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจของโรงเรียน PLC  มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยซึ่งสามารถเรียนในชั้นเรียน ที่บ้าน หรือสถานที่ต่างๆ  ผู้เรียนสามารถติดตามหัวข้อการเรียนและทดสอบในชั้นเรียนได้และหากผู้เรียนมีปัญหาหรือไม่เข้าใจสามารถติดต่ออาจารย์ทางออนไลน์

ผู้เรียนทุกท่านจะได้รับหนังสือเรียน ดีวีดี และรหัสเข้าระบบออนไลน์ สื่อการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ซึ่งจะสอดคล้องกับหนังสือเรียนและสื่อดีวีดี รวมไปถึงการทดสอบและการประเมินผลแบบออนไลน์

 

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทาง (ESP)

 

ในบางกรณี หลักสูตรภาษาอังกฤษอาจะมีเนื้อหาการเรียนที่กว้างเกินไป หากทางบริษัทของท่านวางแผนการฝึกอบรมพนักงานด้านภาษาอังกฤษ สิ่งคัญของการเรียนรู้คือการเรียนรู้เกี่ยวคำศัพท์และภาษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานรวมไปถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาเพื่อการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจของ PLC มีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจทั่วไปและหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับด้านอุตสาหกรรมหรืออื่นๆหากทางบริษัทมีความประสงค์ที่ต้องการระบุวัตถุประสงค์ของการเรียนทางโรงเรียนสามารถจัดทำหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของทางบริษัท

 

ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ

 

โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับคำศัพท์ทางธุรกิจและการฝึกฝนสำหรับการใช้งาน เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้มีประสิทธิภาพและความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ภาษาเฉพาะทางสามารถนำมาสอดแทรกในชั้นเรียนเพื่อเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและมีประโยชน์สำหรับผู้เรียน

 

ภาษาอังกฤษทางสังคม

 

เป็นภาษาที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามในการเรียนรู้การใช้ภาษาแบบทางการและไม่เป็นทางการทางป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการติดต่อธุรกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจของโรงเรียน PLC มีการนำภาษาทางสังคมมาสอน เช่น บทสนทนา การปฎิสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรมและมารยาททางธุรกิจ เพื่อการสร้างความมั่นใจสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษารวมไปถึงระดับที่สูงกว่า

 

สรุปหลักสูตร

 
 • การแนะนำระดับของผู้เรียน( ภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป) – ผู้เริ่มต้นเรียน (New learners) และระดับต้น (Beginners)
 • ระดับการเรียนแบ่งออกเป็นหกระดับ ( ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจทั่วไป ) – ระดับพื้นฐาน (Elementary) ถึง ระดับสูง (Advanced)
 • สื่อการเรียนรู้ เช่น คลิปเสียง วิดีโอและแบบฝึกหัด
 • ภาษาอังกฤษการออกเสียงและคำศัพท์แบบอังกฤษ
 • ตัวอย่างภาษาอังกฤษการออกเสียงและคำศัพท์แบบแบบอเมริกัน
 • ประโยคต้นแบบสำหรับการตอบโต้จดหมายทางธุรกิจ
 • คำศัพท์ทางธุรกิจและธนาคารคำศัพท์
 • การทดสอบทางภาษา
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์

 

ราคาค่าลงทะเบียน

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจของโรงเรียน PLC มีสื่อการเรียนที่สามารถเรียนนอกเหนือจากเวลาเรียน ซึ่งสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้จะประกอบไปด้วย ตัวอย่างประโยคต้นแบบ คำศัพท์ทางธนาคาร ประโยคต้นแบบทางธุรกิจสำหรับการสื่อสารและพร้อมกับสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยตนเอง สื่อการเรียนรู้เหล่านี้สามารถใช้ได้ถีง 12 เดือน

เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ PLC พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาและหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจหรือนัดหมายกับทางโรงเรียนเพื่อเข้ามาพบเพื่อขอทราบราคาและรายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมด

 

โทร 088 020 9134

 

PLC Business English

เอกสารนำเสนอหลักสูตร แบบวิเคราะห์ความต้องการ การสอบวัดระดับ การสอบสัมภาษณ์  แผนการสอนของหลักสูตรและรายงานหลังจบหลักสูตร เอกสารทั้งหมดเป็นส่วนประกอบสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจของโรงเรียน

 

ดูหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจทั้งหมด