การเปรียบเทียบแต่ละหลักสูตร

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ 

หลักสูตรเริ่มต้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบง่ายๆเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ.

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เริ่มต้นเรียนได้ทำความรู้จักกับภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นเนื้อหาไปที่ทักษาะด้านการฟัง การพูด และคำศัพท์.

 • บทสนทนาในชีวิตประจำวัน
 • ตัวอย่างประโยคและบัตรคำ
 • การออกเสียง
 • คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • มุมมองทางวัฒนธรรมแบบอังกฤษ ยุโรป และอเมริกัน

สื่อการเรียนรู้: ประกอบด้วยใบงานตลอดหลักสูตร หนังสือสำหรับคำศัพท์และการฝึกฝนการใช้และสื่ออื่น ๆ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียน โดยมีการเรียนการสอนแบบกลุ่มและแบบเดี่ยวกับอาจารย์ชาวไทย.
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป

การเรียนตามระดับภาษา (การสอบวัดระดับการเรียน)

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไปเหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูง

โดยมีเป้าหมายการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้างภาษา การออกเสียง ทักษะทางด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนซึ่งสามารถเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาหรืออาจารย์ชาวไทย.

 • บทสนทนาทั่วไป
 • การออกเสียงและทักษะทางภาษาต่าง ๆ
 • การพัฒนาให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
 • การแสดงบทบาทสมมติเพื่อการฝึกฝนด้านการใช้ภาษา
 • มุมมองทางวัฒนธรรมแบบอังกฤษ ยุโรป และอเมริกัน

สื่อการเรียนรู้: ประกอบบด้วยหนังสือเรียน ดีวีดี และสื่อออนไลน์ โดยหลักสูตรนี้เป็นการเรียนแบบผสมผสาน ซึ่งนอกจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับอาจารย์ผู้สอนแล้วสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน เช่น การทดสอบและทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง.

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ

การเรียนตามระดับภาษา (การสอบวัดระดับการเรียน)

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป.

โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เช่น คำศัพท์ทางธุรกิจ โครงสร้างภาษา รวมไปถึงการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ (การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน).

 • บทสนทนาและสถานะการต่างๆ ที่ใช้ในงานธุรกิจ
 • บทสนทนาทั่วไป
 • การพัฒนาการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
 • วัฒนธรรมสากลทางธุรกิจ
 • การแสดงบทบาทสมมติเพื่อการฝึกฝนทางด้านการใช้ภาษา

สื่อการเรียนรู้: ประกอบด้วยหนังสือเรียน ดีวีดี และสื่อออนไลน์ โดยหลักสูตรนี้เป็นการเรียนแบบผสมผสาน ซึ่งนอกจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับอาจารย์ผู้สอนแล้วสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน เช่น การทดสอบและทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง รวมไปถึงสื่อออนไลน์ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองโดยมีอาจารย์ผู้สอนแนะนำ.

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

การเรียนตามระดับภาษาและการทบทวน

สำหรับเด็กที่มีอายุ 7 – 12 ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเปิดรับสมัครนักเรียนในทุกระดับภาษา.

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่โรงเรียน PLC จะมุ่งเน้นการทบทวนและเตรียมสอบ โดยในเวลาเรียนนักเรียนจะได้ทบทวนบทเรียนหรือหนังสือเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ระดับเริ่มต้น (Starters) ระดับกลาง (Movers) จนถึงขั้นสูง (Flyers).

จุดประสงค์ของการเรียนคือเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอ่าน กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และแบบฝึกหัดต่าง ๆ

 • การฝึกทักษะทางด้านการพูดและการฟัง
 • การฝึกทักษะทางด้านการอ่าน
 • การฝึกและพัฒนาทักษะทางด้านการเขียน
 • โครงงานและกิจกรรม
 • การแสดงบทบาทสมมติ เล่นเกมส์ เพื่อการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน

สื่อการเรียนรู้: ประกอบไปด้วยหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ในชั้นเรียนและสื่อออนไลน์เพื่อการทบทวนหรือฝึกฝนด้วยตนเอง.

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบ

การเรียนตามระดับภาษาหรือการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

การสอบ A1 สำหรับการขอวีซ่า, การสอบ KET (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน) การสอบระดับกลางและระดับสูง,การทดสอบสำหรับการทำงานหรือการทดสอบเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ

ทางโรงเรียน PLC ใช้ข้อสอบวัดระดับที่ได้มาตรฐานเพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาของผู้เรียน เมื่อทราบผลสอบแล้วทางโรงเรียนจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อการพัฒนาสู่ระดับที่ผู้เรียนต้องการ

 • การเรียนรู้ขึ้นกับระดับที่ผู้เรียนต้องการ
 • การฝึกฝนเพื่อการพัฒนาจุดอ่อนของผู้เรียน
 • เทคนิคการทำข้อสอบและการสร้างความมั่นใจ

สื่อการเรียนรู้ : ประกอบไปด้วยหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ในชั้นเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับการทำข้อสอบ หากผู้เรียนต้องการซื้อข้อสอบออนไลน์เพื่อฝึกทำด้วยตนเองสามารถซื้อได้ที่โรงเรียน

การสอบวัดระดับ

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามระดับ CEFR

นักเรียนทุกท่านจะได้รับการทดสอบวัดระดับเพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาก่อนการเรียน โดยผลคะแนนจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับทางด้านภาษาของนักเรียนที่เป็นสากลของ CEFR (กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป)

 • ข้อสอบแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (ข้อสอบปรนัย - ไม่มีทดสอบการฟัง)
 • ข้อสอบออนไลน์เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัย Oxford (OOPT)

หมายเหตุ: ทางโรงเรียน PLC จะแนะนำให้นักเรียนทำข้อสอบออนไลน์เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อการวัดผลที่แม่นยำ และผลคะแนนที่อ้างอิงจาก CEFR จะได้รับการยอมรับ จากโรงเรียนและวิทยาลัย ในส่วนของการสอบออนไลน์นี้จะมีค่าใช้จ่าย.

oopt