ภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป

กับการเรียนรู้แบบที่ทันสมัย

 

สรุปหลักสูตร

 • แบบสอบโดยข้อสอบกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR
 • การประเมินเป้าหมายในการเรียน
 • แนะนำระดับเรียนของผู้เริ่มต้นเรียน
 • ระดับการเรียนแบ่งเป็นหกระดับ – เริ่มตั้งแต่ ระดับต้นถึงระดับสูง
 • การออกเสียงภาษาอังกฤษและคำศัพท์แบบอังกฤษ
 • หรือ การออกเสียงภาษาอังกฤษและคำศัพท์แบบอเมริกัน
 • เรียนกับอาจารย์คนไทยหรืออาจารย์เจ้าของภาษา
 • ไวยากรณ์
 • คำศัพท์
 • การออกเสียง
 • ทักษะการฟังและพูด
 • ทักษะการอ่านและเขียน
 • ทดสอบทางภาษา

ในชั้นเรียนจะมีแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการสนทนาโดยแสดงบทบาทสมมติ.

โดยอัตราค่าเรียนรวมสื่อการสอนต่าง ๆ ได้แก่:

 • หนังสือเรียน
 • บทเรียนในแผ่นดีวีดี:
  • คลิปเสียงและวีดีโอ
  • แบบฝึกหัดสำหรับการเรียนด้วยตัวเอง
  • แบบทดสอบด้วยตัวเอง
  • การเชื่อมอินเตอร์เน็ตเพื่อทำแบบฝึกหัดและทำข้อสอบออนไลน์ (ตามหนังสือเรียน)

หมายเหตุ : สำหรับหลักสูตรพื้นฐานผู้เริ่มต้นเรียนจะไม่มีแผ่นดีวีดี แต่จะมีสื่อการเรียนอื่นให้.

 

การเรียนรู้แบบผสมผสานของโรงเรียน PLC

การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยมีการใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยสื่อเหล่านี้จะอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถควบคุมช่วงเวลาเรียน สถานที่เรียน และระยะเวลาในการเรียนได้.

นักเรียนสามารถเรียนหรือทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่บ้าน และการเตรียมตัวเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนเข้าสู่บทเรียนจากหนังสือเรียน ดีวีดี หรือ สื่อการเรียนออนไลน์ ซึ่งสื่อการเรียนทั้งหมด จะมีให้ตั้งแต่นักเรียนระดับต้นขึ้นไปโดยรวมถึงแบบฝึกหัดทักษะการฟัง การทดสอบด้วยตัวเอง รายการคำศัพท์ การออกเสียง แบบฝึกหัดสำหรับอ่าน เขียน และอีกมากมาย นั่นหมายความว่านักเรียนจะได้เรียนในจุดที่ตนเองต้องการพัฒนาได้ตลอดเวลา (เช่น ทักษะการฟังและพูด).

 

สื่อการเรียนรู้สำหรับการเรียนตัวเอง

 • การเรียนในห้องเรียนและเรียนต่อได้ที่บ้าน
 • การทดสอบความรู้ด้วยตัวเอง
 • การฝึกฝนกับแบบฝึกหัดคลิปเสียงและวีดีโอ
 • การเตรียมตัวก่อนเรียนและทบทวนคำศัพท์ในบทเรียน

 

 

สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ

 

โรงเรียน PLC มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานการเรียนคำศัพท์และการใช้งานโดยอาจารย์ชาวไทย.

 • การเรียนคำศัพท์
 • การฝึกการพูดและฟัง
 • การเรียนรู้การแต่งประโยคอย่างง่าย

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและความมั่นใจผ่านการใช้งานทั้งการพูด ฟัง และกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ และการเรียนไวยากรณ์อย่างง่ายเพื่อให้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนภาษาอังกฤษในระดับต้นต่อไปกับอาจารย์เจ้าของภาษา

 

 

การวัดระดับภาษาของผู้เรียน

 

การวัดระดับภาษาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทราบหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน หากหลักสูตรยากหรือง่ายเกินไปนั้นก็จะทำให้ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาศักยภาพทางภาษาของตนได้เท่าที่ควร.

โรงเรียน PLC เราใช้ข้อสอบวัดระดับที่แม่นยำทั้งการสอบที่โรงเรียนหรือสอบออนไลน์ โดยผลสอบจะเทียบระดับภาษาอังกฤษจากกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR.

CEFR Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.
CEFR คือ กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป โดย CEFR มีมาตรฐานสากลในการประเมินระดับทางภาษาซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัย สถาบันทางด้านภาษา และในหน่วยงานต่าง ๆ.

 

A1 - A2B1 - B2C1 - C2
ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง

 

คะแนนสอบ CEFR จะแบ่งออกเป็นหกระดับ (รวมไปถึงระดับเริ่มต้น) โดยระดับคะแนน CEFR ของผู้เรียนจะทราบได้จากผลคะแนนจากการสอบวัดระดับ จากนั้นทางโรงเรียน PLC จะจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับภาษาของผู้เรียนได้ เช่น ระดับเริ่มต้น (A0) ระดับต้น ระดับพื้นฐาน ระดับก่อนระดับกลาง ระดับกลาง ระดับสูงกว่าระดับกลาง หรือ ระดับสูง.

 

 

จำนวนชั่วโมงเรียนที่ต้องเรียนของผู้เรียน

 

คำตอบนี้จะขึ้นอยู่กับผู้เรียนเรียนว่ามีความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องในการเรียนแค่ไหน มีพัฒนาการดีแค่ไหน และมีเป้าหมายเรียนเพื่ออะไร.

ถ้าหากเป้าหมายของผู้เรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยทั่วไปและหากผู้เรียนสนุกสนานมีความเข้าใจภาษาตามความสามารถจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียนในชั้นเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาทางด้านภาษา.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เรียนเพื่อการสอบวัดระดับตามมาตราฐานสากลหรือมีวัตถุประสงค์ในการเรียนเฉพาะด้าน หากผู้เรียนมีเวลาที่จำกัด ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการเรียนโดยอาจารย์จะให้คำแนะนำกับผู้เรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใว้ และอาจาย์จะให้คำแนะนำในการวางแผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการใช้สื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเพื่อให้ผลลัพธ์ในการเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ .

โดยทั่วไปการพัฒนาระดับภาษาของ CEFR จากระดับหนี่งไปสู่อีกระดับจะใช้เวลาในการเรียนรู้ประมาณ 200 ชั่วโมง โดยอาจจะใช้หนังสือเรียนหนึ่งหรือสองเล่ม

 

การทบทวนและทดสอบ

 

หากผู้เรียนเรียนครบ 20 ชั่วโมง การพัฒนาของผู้เรียนจะเป็นอย่างไร

สิ่งที่สำคัญคือการทราบว่านักเรียนมีความสามารถด้านไหนได้ดีที่สุดหรือต้องการที่จะทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาแล้ว โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษของ PLC มีจะมีการทดสอบระหว่างเรียนและสื่อมัลติมีเดียที่เสริมขึ้นสำหรับการทดสอบด้วยตัวเองของบทเรียนในหนังสือเรียนแต่ละเล่ม.

หากผู้เรียนมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาระดับภาษาและผู้เรียนมีระดับภาษาที่พร้อมทดสอบวัดระดับภาษาของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์แต่สำหรับนักเรียนที่ระดับภาษาต่ำกว่านั้นทางโรงเรียนจะให้คำแนะนำกับผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับระดับภาษาของผู้เรียน .

 

ราคาหลักสูตร

 

 

ระดับการเรียนและครูผู้สอน

หลักสูตรระดับเริ่มต้นสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน โดยในชั้นเรียนจะมีอาจาย์คนไทยเป็นผู้สอนเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจและรู้จักกับภาษาอังกฤษและคำศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ.

ระดับต้น ถึง ระดับก่อนระดับกลาง จะสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา หรืออาจาย์คนไทยผู้มีประสบการณ์ในการสอนสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนไวยากรณ์.

ระดับกลาง ถึง ระดับสูง จะสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา โดยบทเรียนจะเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษและเพื่อเตรียมสอบ.

เรียนเดี่ยว คู่ หรือกลุ่ม เรียนตัวต่อตัว

One-to-one สำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาที่รวดเร็ว.

Twin Classes เรียนคู่ สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางด้านภาษาใกล้เคียงกันจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีเพื่อนคอยช่วยเหลือกันในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้สึกไม่โดดเดี่ยวในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน.

Group Classes เรียนกลุ่ม การเรียนกลุ่มจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนได้หลากหลายและมีสังคมกับกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียนซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานมากกว่า.

ชั่วโมงเรียนและส่วนลด

โรงเรียน PLC มีจำนวนชั่วโมงเรียนที่มีความยืดหยุ่นโดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเป็นระยะเวลานาน ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่ผู้เรียนต้องการเพื่อความสะดวกกับเวลาและงบประมาณของผู้เรียน.

หากนักเรียนมีเพื่อนที่ต้องการมาร่วมกลุ่มเรียนภาษาด้วย จะได้รับส่วนลด ถ้าสมัครเรียนแบบเป็นคู่ หรือ เป็นกลุ่ม (สามคนหรือมากกว่า) หรือสามารถสมัครเรียนกับกลุ่มที่ทางโรงเรียนมีอยู่แล้วก็ได้.

ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในจำนวน 20 หรือ 60 ชั่วโมง (ไม่รวมวีซ่านักเรียน)โดยส่วนลดจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน (คู่หรือกลุ่ม).

 

รวมอะไรบ้าง?

 

English Language Courses at PLC School Pattyaya

 

 

ราคาค่าลงทะเบียนเรียนรวมสื่อการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร:

 • หนังสือเรียน
 • สื่อการเรียนรู้ ดีวีดี วีดีโอและเสียง
 • ข้อสอบวัดระดับการพัฒนาของผู้เรียน
 • ข้อสอบทบทวนในชั้นเรียน
 • การต่อเชื่อมสื่อแบบฝึกหัดออนไลน์ต่าง ๆ
หมายเหตุ: ดีวีดีไม่รวมในหลักสูตรผู้เริ่มเรียน.

ราคาค่าลงทะเบียนเรียนอยู่ทางด้านล่าง.

นักเรียนชาวต่างชาติ
การขอวีซ่านักเรียนสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ ผู้ต้องการศึกษาในประเทศไทย ต้องการเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและสมัครได้ตามลิงค์ตามด้านล่าง.

วีซ่านักเรียน

Blended learning at PLC

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษกับอาจารย์ไทย

ระดับต้น
ระดับผู้เริ่มต้นเรียน
 • ราคาต่อ 20 ชั่วโมง
 • one-to-one
 • เริ่มต้นที่ 6,900 บาท/ท่าน

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป

ระดับต้น
ระดับพื้นฐาน ถึง ระดับก่อนระดับกลาง
 • ราคาต่อ 20 ชั่วโมง
 • one-to-one
 • เริ่มต้นที่ 11,500 บาท/ท่าน

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป (ระดับสูง)

ระดับกลาง
ระดับสูง
 • ราคาต่อ 20 ชั่วโมง
 • one-to-one
 • เริ่มต้นที่ 11,500 - 13,000 บาท/ท่าน

 

เยี่ยมชมโรงเรียน PLC หรือ ติดต่อสอบถามราคาและข้อมูลการเรียน

ส่วนลด: จำนวนชั่วโมงเรียนมีให้เลือกตั้งแต่ 10 ชั่วโมง, 20 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมง ส่วนลดขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่ลงทะเบียนและ จำนวนนักเรียนในชั้นเรียน .

สำหรับนักเรียนต่างชาติ: หากนักเรียนต้องการวีซ่านักเรียน (6 เดือนหรือ 1 ปี) นักเรียนต้องมาเรียนตามจำนวนชั่วโมงและจำนวนวันตามที่กฏหมายกำหนด.

 

ติดต่อโรงเรียน PLC...

contact email 

ส่งข้อความถึงโรงเรียน PLC:
 

Online: ส่งชื่อ อีเมล์ และคำถามหรือข้อเสนอแนะ ทางโรงเรียน PLC จะตอบกลับหรือส่งข้อมูลรายละเอียดแก่ท่าน.

เยื่ยมชมโรงเรียน PLC: โทรสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเรียน ตารางเรียน และโปรโมชั่นต่างๆ โดยพนักงานของเรามีความเป็นกันเองและการให้คำแนะนำกับผู้เรียน.

 

โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ พัทยา

 

 • โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทยา 194/10-11 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 • เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 – 19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น
 • โทร : 038 421 819
 • มือถือ: 086 367 0757
 • แฟกซ์ : 038 360 175

 

 

 

PLC School Branches in Central and North Pattaya

 

Map PLC Pattaya Klang