การเปรียบเทียบแต่ละหลักสูตร

 

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน

หลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรภาษาเยอรมันและวัฒนธรรมของ PLC มีทั้งหลักสูตรแบบรวม (ภาษาและวัฒนธรรม) และหลักสูตรแบบเดี่ยว (ภาษาและวัฒนธรรม)

หลักสูตรภาษาเยอรมัน

ระดับผู้เริ่มเรียน(New learners)ถึงระดับสูง(Advanced)

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนภาษาเยอรมัน ได้รับการฝึกนและพัฒนาด้านทักษะภาษา เช่น การฟัง การพูด และคำศัพท์ต่างๆ

  • บทสนทนาต่างๆ
  • การออกเสียงและทักษะทางภาษา
  • การพัฒนาการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
  • คำศัพท์และบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • การเตรียมความพร้อมการสอบ A1 เพื่อขอวีซ่า

สื่อการเรียน: หนังสือเรียน ข้อสอบเพื่อการฝึกฝน และสื่อการเรียนอื่นๆมีพร้อมหากผู้เรียนต้องการ โดยหนังสือที่ใช้ในการเรียนจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้เรียนและระดับทางภาษาของผู้เรียน

หลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมัน

ภาพรวมของวัฒนธรรมเยอรมันและสังคม

หลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมันมีเนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมด 8 บทเรียน โดยหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถเลือกเรียนตั้งแต่หลักสูตรวัฒนธรรมพื้นฐานและหลักสูตรวัฒนธรรมแบบเต็มรูปแบบ

  • มารยาททางสังคมและประเพณี
  • วัฒนธรรมสมัยใหม่และประวัติศาสตร์
  • เมืองและภูมิภาคต่างๆ
  • ตัวอย่างภาษาเยอรมัน
  • การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สื่อการเรียน: สื่อมัลติมีเดีย เช่น ภาพสไลด์และวีดีโอ หากผู้เรียนเลือกเรียนหลักสูตรแบบเต็มผู้เรียนจะได้ทำการสอบข้อเขียนและการบ้าน

 รายละเอียดหลักสูตร