CEFR Levels and Exams at PLC

 

CEFR คืออะไร

CEFR : คือ  กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป : การเรียนรู้ การสอน การประเมิน

การประเมินระดับทางภาษาตามมาตรฐานสากลซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัย ผู้จ้างงาน และสถาบันทางภาษาต่าง ๆ

A1 - A2B1 - B2C1 - C2
ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง

 

การทดสอบ CEFR เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

โดยผลการสอบ CEFR จะสอดคล้องกับระดับทางภาษาในการสอบอื่น ๆ เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาของผู้เรียนและทั้งยังสามารถเป็นตัวชี้วัดระดับทางภาษาที่ผู้เรียนต้องเรียนเพื่อเตรียมสอบ

โรงเรียน PLC เปิดหลักสูตรการเตรียมความสำหรับการสอบดังต่อไปนี้ :

  • การสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (สามารถสอบได้ทุกระดับอายุและภาษาการท่องเที่ยว ทำงาน หรือการศึกษา)
  • การสอบภาษาอังกฤษทักษะการดำรงชีวิตเพื่อการยื่นขอวีซ่า
  • การสอบภาษาเยอรมันเพื่อการยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ: โรงเรียน PLC ไม่ไช้สถานที่ทดสอบ โดยการสอบต่าง ๆ จะต้องทำการสอบที่สถาบันนั้นๆ

 

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ พร้อมแบบฝึกหัดที่โรงเรียน

ผู้เรียนสามารถทำการสอบวัดระดับเพื่อทราบถึงพัฒนาการในการเรียนและระดับที่ตั้งเป้าหมาย หากผู้เรียนต้องการเพิ่มชั่วโมงเรียนสำหรับการเตรียมสอบเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะทางภาษาในรูปแบบของการสอบรวมถึงแบบฝึกหัดการทำข้อสอบแบบออนไลน์

ผู้เรียนสามารถทำการสอบวัดระดับเพื่อทราบระดับทางภาษาที่ถูกต้อง โดยไม่มีขั้นตอนยุ่งยากซึ่งทางโรงเรียน PLC สามารถเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนลงสนามการสอบจริง

เมื่อผู้เรียนมีความมั่นใจและความพร้อมสำหรับการสอบ ผู้เรียนสามารถทำการจองการสอบได้ที่ศูนย์สอบที่กรุงเทพฯ โดยเป็นการสอบที่ได้รับการรับรองจากสถาบันแคมบริดจ์หรือสถาบันอื่น ๆ  ซึ่งผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการสอบนั้น ๆ เพื่อเป็นตัวชี้วัดระดับทางภาษา

ผู้เรียนควรทำการสอบประเภทใด

หากผู้เรียนไม่ทราบหรือไม่ใจเกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับการสอบทางโรงเรียน PLC สามารถแนะนำให้ผู้เรียนติดต่อเจ้าหน้าที่หรือองค์กรที่จัดการสอบเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติเพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับระดับและประเภทการสอบ เช่น การสอบเพื่อยื่นขอวีซ่า เพื่อศึกษาต่อ เพื่อการทำงาน หรือเพื่อทำงานในต่างประเทศ

หากผู้เรียนมีผลสอบแล้ว?

หากผู้เรียนเคยทำการทดสอบแล้วและหากต้องการสอบอีกครั้งเพื่อได้ผลสอบที่ดีกว่า โดยทางโรงเรียน PLC สามารถให้คำแนะนำเพื่อการเพิ่มคะแนนและระยะเวลาในการเตรียมตัวสำหรับการสอบครั้งใหม่ได้ โดยบทเรียนจะเป็นเน้นในส่วนที่ผู้เรียนจำเป็นต้องพัฒนา ซึ่งนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดข้อสอบออนไลน์เสมือนจริงเพื่อฝึกฝนและทบทวนได้

การทดสอบทางภาษาเพื่อยื่นขอวีซ่า

โรงเรียน PLC มีหลักสูตรสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางภาษาระดับ A1 เพื่อยื่นการขอวีซ่าทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน สำหรับผู้เรียนที่ต้องการของวีซ่าประเทศต่อไปนี้ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา และเยอรมนี ในบางกรณีอาจต้องใช้ผลสอบระดับ B1 ซึ่งผู้เรียนควรทำการตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัด (A1 หรือ B1)

หากผู้เรียนมีจุดประสงค์ในการขอวีซ่าเพื่อทำงานหรือเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นอาจไม่จำเป็นต้องใช้ผลการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามอาจจะต้องแนบใบประกาศเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับงานหรือการศึกษา โดยเงื่อนไขต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนควรตรวจสอบอีกครั้ง

การทดสอบภาษาเพื่อทำงานหรือเรียนในต่างประเทศ

โรงเรียน PLC เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสำหรับการสอบเพื่อการสมัครงานหรือการเรียนต่อในต่างประเทศ โดยทางโรงเรียนได้มีบทเรียนและแบบฝึกหัดไว้เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนการทำข้อสอบเพื่อให้ผ่านระดับที่จำเป็นและช่วยผู้เรียนให้คุ้นเคยกับการสอบ

 

 

จะต้องเรียนทั้งหมดกี่ชั่วโมง

 

ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ พัฒนาการ และระดับภาษาของผู้เรียน

ผู้เรียนอาจะต้องเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้อยู่ในระดับภาษาที่ต้องการ ซึ่งผู้เรียนที่เรียนเพื่อการทดสอบต้องเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยมีครูผู้สอนคอยแนะนำให้นักเรียนไปถึงยังเป้าหมายนอกจากนี้ครูผู้สอนจะช่วยผู้เรียนวางแผนการจัดการเรียนรวมทั้งสื่อที่ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยปกติแล้วความก้าวหน้าในการเรียนเพื่อเลื่อนระดับของ CEFR จะใช้เวลาประมาณ 200 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะต้องใช้หนังสือเรียน 1เล่ม หรือมากกว่า 1 เล่มในแต่ละระดับ

 

ข้อสอบวัดระดับ CEFR

 

ข้อสอบส่วนใหญ่จะประกอบด้วยทักษะทางภาษาด้านต่าง ๆ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยอาจจะผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันหรือแยกเป็นการสอบเฉพาะด้านไป

โดยข้อสอบวัดระดับแบบสมบูรณ์ของ CEFR นั้นจะทำให้ครูผู้สอนเตรียมการสอนได้อย่างเหมาะสมเพื่อทราบระดับของผู้เรียนควรทบทวนด้านไหนหรือต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวมากเท่าไร และทักษะด้านไหนที่ต้องการการปรับปรุงเพื่อให้ทักษะโดยรวมออกมาดีหรือผ่านการสอบ

 

อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

 

 

การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

ข้อสอบวัดระดับ CEFR เป็นการทดสอบแรกก่อนที่จะทำการสอบอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนทราบถึงระดับความสามารถของทักษะทางภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

ผู้เรียนสามารถซื้อแบบฝึกหัดข้อสอบเพิ่มเข้าไปในหลักสูตรที่เรียนได้ตั้งแต่เริ่มเรียนหรือถึงจุดที่เหมาะสม (เมื่อนักเรียนพร้อม) โดยแบบฝึกหัดข้อสอบจะเป็นการสอบออนไลน์ที่เสมือนการสอบจริง

การทำแบบฝึกหัดข้อสอบ จะมุ่งเน้นการวัดระดับทักษะของนักเรียนและเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับการสอบแต่ละประเภท นักเรียนสามารถเพิ่มชั่วโมงเรียนหรือใช้ชั่วโมงเรียนที่มีอยู่เพื่อฝึกทำแบบฝึกหัดข้อสอบ โดยที่หลักสูตรจะมีราคาเดิมแต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเรียนทั่วไปเป็นการเรียนเพื่อทดสอบแทน ด้วยเหตุนี้นักเรียนจึงต้องเรียนในระดับที่เหมาะสม

 

การเรียนแบบตัวต่อตัว คู่ หรือกลุ่ม

การเรียนแบบตัวต่อตัว เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

การเรียนแบบคู่ ในชั้นเรียนจะมีผู้เรียนสองคนที่มีระดับภาษาอยู่ในระดับเดียวกันเพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจเมื่อเรียนกับเพื่อนและช่วยเหลือกันในชั้นเรียน

การเรียนแบบกลุ่ม จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสังคมและรู้สึกมีส่วนร่วมในชั้นเรียนใหญ่ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนกับเพื่อนหรือผู้ร่วมงาน

วีซ่านักเรียน นักเรียนเรียนต่างชาติสามารถทำวีซ่านักเรียนได้หากมาเรียนตามชั่วโมงเรียนที่กำหนด โดยหลักสูตรเตรียมสอบนี้เป็นหลักสูตรที่เจาะจงเป็นพิเศษดังนั้นจะไม่มีการเรียนแบบกลุ่ม หรืออาจต้องตั้งกลุ่มส่วนตัว

 

ชั่วโมงเรียนและส่วนลด

ทางโรงเรียน PLC จัดชั่วโมงการเรียนที่มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถจัดชั่วโมงเรียนและการลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่ผู้เรียนต้องการหรือตามงบประมาณของผู้เรียน

หมายเหตุ: สำหรับนักเรียนวีซ่าต้องเข้าชั้นเรียนตามชั่วโมงที่กำหนด

หากผู้เรียนมีเพื่อนที่ต้องการสมัครเรียนด้วยกันจะได้รับส่วนลด (เรียนคู่หรือกลุ่ม) การเรียนแบบกลุ่มเล็ก (สามคนหรือมากกว่า)

ผู้เรียนสามารถซื้อชั่วโมงแบบเหมาได้ โดยส่วนลดจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน (เรียนคู่หรือกลุ่ม)

 

 

ข้อสอบแบบฝึกหัด (ออนไลน์)

 

 

ราคาและตัวเลือกสำหรับแบบข้อสอบฝึกหัด

อัตราค่าทำข้อสอบแบบฝึกหัดออนไลน์ขึ้นอยู่กับประเภทข้อสอบ โดยแบบฝึกหัดข้อสอบออนไลน์จะสามารถนำมาใช้ในชั้นเรียนหรือที่บ้านก็ได้

เมื่อผู้เรียนเลือกแบบฝึกหัดข้อสอบที่ต้องการได้แล้วกรุณาติดต่อกับทางโรงเรียนพีแอลซีเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ และอัตราค่าเรียน

ข้อสอบวัดระดับ CEFR

โรงเรียน PLC มีการสอบวัดระดับออนไลน์แบบเต็มรูปแบบเพื่อประเมินระดับภาษาของนักเรียนได้อย่างแม่นยำสำหรับนักเรียนทั้งวัยเรียนและผู้ใหญ่ โดยตัวข้อสอบจะมีทั้งเสียงและภาพซึ่งจะใช้วัดความสามารถของนักเรียนได้ทั้งที่โรงเรียน PLC หรือที่บ้าน

อัตราค่าสอบวัดระดับ 300 ต่อครั้ง

Young Learners Starter Mover Flyer
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเคมบริดจ์

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเคมบริดจ์: จะเริ่มตั้งแต่ระดับ Starters, Movers และ Flyers โดยเป็นการสอบที่ทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ มีเป้าหมายเพื่อสร้างพัฒนาการทางภาษาและความมั่นใจเมื่อเรียนภาษาอังกฤษและให้นักเรียนรู้สึกประสบความสำเร็จในการเรียน

 
IELTS Skills for Life
IELTS ทักษะการดำเนินชีวิต 

การสอบ IELTS ทักษะการดำเนินชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นขอวีซ่า (ระดับ A1 หรือ B1) ซึ่งเป็นการสอบภาษาอังกฤษที่เน้นทดสอบทักษะการพูดและฟัง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคมและการใช้ชีวิตชีวิตประจำวัน เช่น การทำงาน การเดินทาง และการพบปะพูดคุยทั่วไป

 
Start Deutsch A1 Test
การสอบภาษาเยอรมันระดับ A1

การสอบภาษาเยอรมันระดับ A1: คือ การสอบทักษะภาษาในระดับพื้นฐานเท่ากับระดับ A1 ของ CEFR โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างมีมาตรฐานเพื่อให้คู่สมรสชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี

 
Cambridge KET
การทดสอบภาษาอังกฤษ KET โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

การทดสอบภาษาอังกฤษโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์: KET คือ การประเมินคุณสมบัติเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาของนักเรียนในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในเหตุการณ์ทั่วไป หากนักเรียนเป็นผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ การสอบตั้งแต่ในระดับเริ่มต้น (A2) จะช่วยให้มีความรู้สึกถึงการพัฒนามากขึ้น

 
Cambridge PET
การทดสอบภาษาอังกฤษ PET โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 

การทดสอบภาษาอังกฤษโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ : PET คือ การประเมินคุณสมบัติเกี่ยวกับทักษะด้านความเข้าใจภาษาอังกฤษพื้นฐานและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องของนักเรียนในชีวิตประจำวัน หากนักเรียนผ่านการสอบระดับนี้หมายความว่านักเรียนมีทักษะทางภาษาอยู่ในระดับกลาง

 
Cambridge BEC
การทดสอบภาษาอังกฤษโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ BEC

การทดสอบภาษาอังกฤษ: BEC คือ การสอบวัดคุณสมบัติภาษาธุรกิจขั้นต้นซึ่งเป็นระดับแรกจากสามระดับ (ขั้นต้น ชั้นกลาง และขึ้นสูง) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สอบมีความรู้และความสามารถทางภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับดี 

 
Cambridge FCE
การทดสอบภาษาอังกฤษโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ FCE

การทดสอบภาษาอังกฤษ: FCE คือการวัดคุณสมบัติที่แสดงว่าผู้สอบมีทักษะทางภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับที่สูงพอสำหรับการดำเนินชีวิต การทำงาน หรือ การศึกษา ได้ด้วยตัวเองในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก

 
TOEIC
การทดสอบ ETS® TOEIC

ETS® (Educational Testing Service): การสอบ TOEIC คือการสอบวัดความรู้ในการสื่อสารภาษาอักฤษในระดับสากลที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทุกวัน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

 
TOEFL
การทดสอบ ETS® TOEFL

The Test of English as a Foreign Language (TOEFL): การสอบ TOEFL คือ การสอบเพื่อวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และวัดความสามารถของผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาว่าสามารถใช้และมีความเข้าใจภาษาอังกฤษ (ภาษาที่ใช้ในการศึกษา) แบบชาวอเมริกัน 

 
IELTS
การทดสอบ British Council (TH) IELTS

IELTS (International English Language Testing System): การสอบ IELTS โดยบริทิช เคานืซิล คือ การประเมินคุณสมบัติหรือวัดคะแนนซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่ากว้างขวางโดยสถานศึกษา และองค์กร เพื่อพิสูจน์ความสามารถของผู้สอบ

 

 

เยี่ยมชมโรงเรียน PLC หรือ ติดต่อสอบถามราคาและข้อมูลการเรียน

ส่วนลด: จำนวนชั่วโมงเรียนมีให้เลือกตั้งแต่ 10 ชั่วโมง, 20 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมง ส่วนลดขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่ลงทะเบียนและ จำนวนนักเรียนในชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนต่างชาติ: หากนักเรียนต้องการวีซ่านักเรียน (6 เดือนหรือ 1 ปี) นักเรียนต้องมาเรียนตามจำนวนชั่วโมงและจำนวนวันตามที่กฏหมายกำหนด

 

ติดต่อโรงเรียน PLC...

contact email 

ส่งข้อความถึงโรงเรียน PLC:
 

Online: ส่งชื่อ อีเมล์ และคำถามหรือข้อเสนอแนะ ทางโรงเรียน PLC จะตอบกลับหรือส่งข้อมูลรายละเอียดแก่ท่าน.

เยื่ยมชมโรงเรียน PLC: โทรสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเรียน ตารางเรียน และโปรโมชั่นต่างๆ โดยพนักงานของเรามีความเป็นกันเองและการให้คำแนะนำกับผู้เรียน.

 

โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ พัทยา

 

  • โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทยา 194/10-11 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 – 19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น
  • โทร : 038 421 819
  • มือถือ: 086 367 0757
  • แฟกซ์ : 038 360 175

 

 

 

PLC School Branches in Central and North Pattaya

 

Map PLC Pattaya Klang