การเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

คุณมีเพื่อน ครอบครัว คนรู้จัก หรือพนักงานชาวต่างชาติของท่านสามารถเริ่มเรียนภาษาไทยได้ หรือ เรียนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยโรงเรียน PLC มีหลักสูตรภาษาไทยสำหรับผู้เริ่มเรียนไปจนถึงผู้เรียนในระดับสูง ซึ่งการเรียนภาษาไทยในระดับต่าง ๆ จะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่ชาวต่างชาติเพื่อให้มีความเข้าใจในการสื่อสารกับคนไทยมากขึ้น ทั้งในครอบครัวและในสังคม

การเรียนภาษาไทยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่มีธุรกิจ มีพนักงานเป็นชาวไทย หรือทำงานอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องพูดภาษาไทย แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานหากต้องการวีซ่านักเรียนจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเต็มหลักสูตรกับทางโรงเรียน

 

เปรียบเทียบหลักสูตร

 

หลักสูตรภาษาไทยแบบง่ายๆ

การพัฒนาคำศัพท์ - สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนและผู้เรียนระดับต้น

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เริ่มเรียนได้ทำความรู้จักกับภาษาไทย และนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วต่างจากหลักสูตรภาษาไทยทั่วไปที่เน้นเนื้อหาเรื่องไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเป็นหลัก แต่หลักสูตรนี้จะเน้นทักษะการฟัง การพูดและคำศัพท์

 • บทสนทนาในชีวิตประจำวัน
 • ประโยคตัวอย่างและบัตรคำ
 • การออกเสียงและระดับเสียง
 • คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • มุมมองทางวัฒนธรรมไทย

สื่อการเรียนรู้: ใบความรู้และใบงานตลอดหลักสูตร หนังสือคำศัพท์และแบบฝึกหัด และสื่ออื่น ๆ โดยมีการเรียนการสอนเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวกับครูชาวไทย

นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยได้แบบกลุ่มส่วนตัว

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับการใช้งานทั่วไป

หลักสูตรภาษาแบบเต็มหลัีกสูตรเพื่อการพัฒนา - หลักสูตรภาษาไทยสำหรับการใช้งานทั่วไปเหมาะสำหรับนักเรียนระดับต้นไปจนถึงระดับสูง

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายการเรียนรู้และโครงสร้างเป็นพัฒนาการตามระดับ โดยจะแบ่งเป็นสามระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง รวมทั้งเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้างภาษา การออกเสียง ระดับเสียงในภาษาไทย และทักษะต่าง ๆ (อ่าน เขียน ฟัง และพูด) กับครูชาวไทย

 • พัฒนาไปตามระดับ (ระดับผู้เริ่มเรียนจนถึงระดับสูง)
 • บทสนทนาทั่วไปและมุมมองทางวัฒนธรรม
 • การออกเสียงและทักษะทางภาษาต่าง ๆ
 • การพัฒนาการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 • การแสดงบทบาทสมมติเพื่อเป็นการฝึกใช้ภาษา
 • เรียนเพิ่มหลักสูตรวัฒนธรรมไทย

สื่อการเรียนรู้: หนังสือเรียน ใบความรู้และใบงาน เรียนโดยใช้พาวเวอร์พอยท์ วีดีโอ และกิจกรรมต่าง ๆ

หลักสูตรภาษาไทยระดับสูงเปิดแล้วสำหรับผู้สนใจ

หลักสูตรวัฒนธรรมไทย
oopt

หลักสูตรวัฒนธรรมไทยประกอบด้วยบทเรียนภาษาไทยแบบง่ายๆและภาษาไทยสำหรับการใช้งานทั่วไปโดยมีการเรียนแบบเปิดกลุ่ม โดยนักเรียนในชั้นเรียนส่วนตัว (เดี่ยว คู่ กลุ่ม) สามารถเพิ่มหลักสูตรวัฒนธรรมไทยแบบเต็มรูปแบบของพีแอลซีไว้กับหลักสูตรที่เรียนอยู่ได้

 • การเพิ่มหลักสูตรวัฒนธรรมไทยเข้ากับหลักสูตรที่เรียนอยู่
 • จะประกอบไปด้วย

สื่อการเรียน: หนังสือเรียนวัฒนธรรมไทย พาวเวอร์พ้อยท์และวีดีโอในชั้นเรียนพร้อมการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการเรียนนอกห้องเรียนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามลำดับ