หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

กับการเรียนรู้แบบที่ทันสมัย

 

หลักสูตรการเรียนภาษาเพื่อการทบทวนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 7 ถึง 12 ปี

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของโรงเรียน PLC มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนภาษาอักฤษนอกเหนือจากเวลาเรียนหรือหลังเลิกเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้เช่น หลังเลิกเรียน วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือช่วงปิดภาคเรียน

ทั้งนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนพีแอลซีซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาเอกชนไม่ใช่การเรียนเต็มเวลาเหมือนกับในโรงเรียนปกติ

 

การสอบวัดระดับ

 

Young Learners placement test

 

นักเรียนสามารถทำข้อสอบออนไลน์เพื่อวัดระดับทางภาษาได้โดยข้อสอบนี้ได้ถูกออกแบบมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ โดยข้อสอบที่ใช้ในการประเมินนั้นจะมีสื่อวีดีโอและการทดสอบการฟังที่เหมาะสมสำหรับวัยของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียน PLC ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการวัดระดับภาษาของ CEFR

การสอบวัดระดับแบบออนไลน์สามารถสอบได้ที่โรงเรียน PLC หรือนักเรียนสามารถสอบแบบออนไลน์ที่สถานที่ที่นักเรียนสะดวก เช่น ที่บ้านหรือต่างจังหวัด (ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)

 

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์

 

Young Learner Cambridge English

 

โรงเรียน PLC สามารถแนะนำนักเรียนสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ เช่น การฝึกฝนการทำข้อสอบ แนะนำเทคนิคต่างๆ  ในการทำข้อสอบ แนะแนวการเรียน ซึ่งจะเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับเริ่มต้น (Starters) ระดับกลาง( (Movers) จนถึงขั้นสูง (Flyers)  ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานภาษาอังกฤษจากแคมบริดจ์ เมื่อนักเรียนมีความพร้อมสำหรับการสอบแล้วสามารถสอบได้ที่ศูนย์สอบของทางมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ (ไม่ใช่ที่โรงเรียน PLC) หากนักเรียนผ่านการประเมินนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากทางมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์

จุดมุ่งหมายแรกของหลักสูตรไม่ใช่แค่เพื่อการสอบแต่ทางโรงเรียน PLC จะแนะนำคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับระดับทางภาษานักเรียน

 

การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน

 

Young Learners placement test

 

โดยโรงเรียนสอนภาษา PLC ใช้สื่อการอ่านชุด เกรดดิด รีดเดอร์ สำหรับหลักสูตรนี้ ซึ่งหนังสือชุดนี้เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในแต่ละระดับภาษาจะช่วยพัฒนาการอ่าน เช่น คำศัพท์ และโครงสร้างประโยคต่าง ๆ โดยนักเรียนสามารถทำการสอบออนไลน์เพื่อวัดระดับภาษาก่อนเรียนได้

เกรดดิดรีดเดอร์สามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรูปแบบของการอ่านเป็นเรื่องราวและเป็นหัวข้อ

 

การเรียนแบบผสมผสาน

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมีการผสมผสานการเรียนรู้กับสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวตนเอง เช่น แบบฝึกหัดนอกเหนือจากเวลาเรียน ซึ่งทางครอบครัวสามารถแนะนำหรือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนหรือทบทวนภาษานอกเหนือเวลาเรียน

โดยหนังสือเรียนจะประกอบด้วยสื่อการเรียน ซีดีและหนังสือเรียนที่มีสีสันน่าสนใจสำหรับเด็ก ๆ ทั้งภาพและเสียง โดยจะมีการฝึกออกเสียง คำศัพท์ และโครงสร้างภาษาที่ช่วยในการฝึกฝนทักษะทางภาษาทุกด้านของนักเรียน (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

 • แบบฝึกหัดและข้อสอบ
 • หนังสือเรียนและซีดี
 • ซีดีสำหรับแบบฝึกหัด
 • แบบฝึกหัดออนไลน์และกิจกรรมต่าง ๆ
 • สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ครอบครับสามารถให้คำแนะนำในการเรียนได้

 

 

ตัวเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของโรงเรียน PLC

 

หลักสูตรที่ 1: การทบทวนและเรียนเสริม

โดยหลักสูตรนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนในโรงเรียนของนักเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนเสริมบทเรียนที่กำลังเรียนอยู่ ซึ่งนักเรียนหรือครอบครัวสามารถเลือกเน้นในส่วนเนื้อหาการเรียนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจหรือให้อาจารย์ช่วยแนะนำเลือกบทเรียนที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาจุดอ่อนทางภาษาของนักเรียน

 • การเรียนเสริมบทเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียน
 • ช่วยแนะนำนักเรียนในการทำความเข้าใจในเนื้อหาที่ยาก
 • การเรียนโดยใช้หนังสือเรียนที่นักเรียนมีอยู่
 • การลงทะเบียนเรียน (เรียนเดี่ยว คู่ หรือกลุ่ม)
 • กิจกรรมเสริมบทเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 • การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเสริมความมั่นใจในการใช้งาน

 

หลักสูตรที่ 2: การสอบวัดระดับพื้นฐานก่อนเรียน

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนจะต้องวัดระดับความสามารถทางภาษาโดยใช้ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน เมื่อทราบผลสอบแล้วนักเรียนจะได้ใช้หนังสือและสื่อการเรียนที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียน

 • ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับเด็กตามมตราฐาน CEFR
 • ประเมินจุดมุ่งหมายในการเรียนของนักเรียน
 • นักเรียนจะได้รับหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
 • การลงทะเบียนเรียน (เรียนเดี่ยว คู่ หรือกลุ่ม)
 • การเรียนตามระดับภาษา (ระดับเริ่มต้น และระดับที่สูงขึ้นอีก 6 ระดับ)
 • การเตรียมความพร้อมก่อนสอบและการฝึกฝนการทำข้อสอบ (ใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาแคมบริดจ์)

 

นักเรียนจะได้รับอะไรบ้างจากหลักสูตรนี้

English for Young Learners at PLC School Pattyaya

 

 

สื่อที่จะได้รับตามหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เรียนเต็มหลักสูตรได้แก่ (ไม่รวมหลักสูตรทบทวนบทเรียนหรือเรียนเสริม)

 • หนังสือเรียน
 • สื่อการเรียนรู้ ซีดี วีดีโอและเสียง
 • การสอบวัดผลการเรียน
 • การทดสอบหลังบทเรียน
 • ลิงค์สำหรับการทำแบบฝึกหัดออนไลน์

หนังสือแบบฝึกหัด
หนังสือแบบฝึกหัดและซีดี (ไม่รวมอยู่ในค่าเรียน)

หนังสือเกรดดิดรีดเดอร์ 
หนังสือเกรดดิดรีดเดอร์ไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน ซึ่งในบางเล่มอาจไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือสามารถซื้อได้ทางออนไลน์

การถ่ายเอกสาร
ค่าถ่ายเอกสาร สแกน หรือปริ้นเอกสาร ไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน

ราคาค่าลงทะเบียนเรียนอยู่ด้านล่าง

การสอบวัดระดับ
ทางโรงเรียน PLC จะแนะนำให้นักเรียนทำการสอบวัดระดับออนไลน์แบบเต็มรูปแบบการเพื่อวัดระดับทางภาษาได้อย่างแม่นยำ

ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง

ผลการสอบวัดระดับเป็นไปตามมาตรฐาน CEFR

 

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยอาจารย์ชาวไทย

การทบทวนบทเรียนและเรียนเสริม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ราคาต่อ 20 ชั่วโมง
 • one-to-one
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,900 บาท/ท่าน

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

การทบทวนบทเรียนและการเรียนเสริม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ราคาต่อ 20 ชั่วโมง
 • one-to-one
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,500 บาท/ท่าน

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแบบเต็มรูปแบบ

การทบทวนบทเรียนและการเรียนในระดับสูง
การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ
 • ราคาต่อ 20 ชั่วโมง
 • one-to-one
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,500 - 13,000 บาท/ท่าน

 

สามารถสอบถามราคาและรายละเอียดหลักสูตรได้ที่โรงเรียน PLC

ส่วนลด: จำนวนชั่วโมงเรียนมีให้เลือกตั้งแต่ 10 ชั่วโมง, 20 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมง ส่วนลดขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่ลงทะเบียนและ จำนวนนักเรียนในชั้นเรียน

 

ติดต่อโรงเรียน PLC...

contact email 

ส่งข้อความถึงโรงเรียน PLC:
 

Online: ส่งชื่อ อีเมล์ และคำถามหรือข้อเสนอแนะ ทางโรงเรียน PLC จะตอบกลับหรือส่งข้อมูลรายละเอียดแก่ท่าน.

เยื่ยมชมโรงเรียน PLC: โทรสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเรียน ตารางเรียน และโปรโมชั่นต่างๆ โดยพนักงานของเรามีความเป็นกันเองและการให้คำแนะนำกับผู้เรียน.

 

โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ พัทยา

 

 • โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทยา 194/10-11 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 • เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 – 19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น
 • โทร : 038 421 819
 • มือถือ: 086 367 0757
 • แฟกซ์ : 038 360 175

 

 

 

PLC School Branches in Central and North Pattaya

 

Map PLC Pattaya Klang